Pon - Sob:
9:00 - 21:00
Niedz:
9:00 - 20:00

Klub Zakopianka” REGULAMIN

(zwany dalej: „Regulaminem”)


PREAMBUŁA


Naszym najważniejszym celem jako Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie jest dostarczanie naszym Klientom najlepszych wrażeń i doświadczeń przy dokonywaniu codziennych lub okazyjnych zakupów, a także podczas spędzania wolnego czasu. To nasza misja od lat.

Chcemy, aby wizyty i zakupy w Zakopiance stanowiły prawdziwą przyjemność i realną korzyść.

Przystępując do Klubu Zakopianki będziesz otrzymywać oferty i korzyści od nas oraz od sklepów i lokali Zakopianki wykraczające znacznie poza to, co Park Zakopianka oferuje innym klientom.

Będą to między innymi:

 • Stale dostępne nagrody za punkty naliczone z zarejestrowanych paragonów

 • Bardzo atrakcyjne nagrody za udział w regularnych akcjach promocyjnych

 • Darmowe pakiety usług wybranych dostawców usług elektronicznych

 • Rabaty specjalne w sklepach i lokalach w Parku Zakopianka

 • Dostęp do wciągających gier online z nagrodami

Jeśli korzystasz regularnie z oferty Parku Handlowego Zakopianki, to przystąpienie do Klubu Zakopianki da Ci konkretne korzyści szybko i wygodnie.

Szanujemy Twój czas i prywatność. Dlatego sporo energii poświęciliśmy, aby dopracować zasady Klubu tak, aby nie naruszać Twoich praw i aby proces rejestracji oraz odbierania niezbędnych na gruncie prawa zgód był maksymalnie prosty i oczywisty.

Potrzebujemy Twojej zgody na uczestnictwo oraz na komunikację, aby realizować powyższe cele.

Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do tych zapisów w Aplikacji oraz w każdej chwili wycofać udzielone zgody. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Punktowym Parku Handlowego Zakopianka – który realizowany jest w wybranych sklepach i placówkach handlowo-usługowych na terenie Parku Handlowego Zakopianka położonego przy ul. Zakopiańskiej 62, 30‑418 Kraków (dalej Zakopianka).

 2. Program Punktowy Zakopianki jest działaniem marketingowo-promocyjnym prowadzonym pod nazwą „Klub Zakopianki” (dalej Klub, lub Program Punktowy) – w ramach którego jego uczestnicy mogą gromadzić punkty i wymieniać je na nagrody lub korzyści, w szczególności:

  1. w zamian za zakupy towarów i usług dokonywane w wybranych sklepach i placówkach handlowo-usługowych na terenie Parku Handlowego, lub

  2. w związku z uczestnictwem w innych akcjach promocyjnych jakie mogą być oferowane uczestnikom Klubu –na warunkach i zgodnie z regulaminami takich akcji promocyjnych.

 3. Organizatorem Programu Punktowego jest spółka Mall Promo Sp. z o.o., z siedzibą: 30–656 Kraków, ul. Ossowskiego 3a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000865094, NIP: 6793206744 REGON: 387301003 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych (zwanym dalej: „Organizator Programu”).

 4. Program Punktowy organizowany jest za zgodą, na zlecenie i na rzecz podmiotu zarządzającegoEPP Retail – Zakopianka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-133, przy Al. Jana Pawła II 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000455570, o kapitale zakładowym w wysokości: 19 586 650,00 zł, nr NIP 525-25-50-843, nr REGON 146598955, (dalej: „Zleceniodawca”)

 5. Celem Programu jest zwiększenie liczby odwiedzin Parku Handlowego oraz zwiększenie liczby i wartości zakupów, jak również uatrakcyjnienie ofert sprzedaży towarów i usług – dostępnych na terenie wybranych sklepów i placówek handlowo-usługowych w Parku Handlowym.

 6. Program Punktowy skierowany jest do klientów dokonujących zakupów towarów i usług na terenie Parku Handlowego.

 7. Program Punktowy prowadzony jest za pomocą strony internetowej „zakopianka.online” (dalej Aplikacja) dostępnej także jako link lub podstrona (widget) serwisu internetowego Parku Handlowego (www.zakopianka.pl).

 8. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu Punktowego – w momencie dokonywania rejestracji zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu korzystania z Aplikacji oraz jej polityką prywatności i zaakceptowanie ich warunków dostępnych w Aplikacji.

 9. Uczestnictwo w Programie Punktowym jest dobrowolne i bezpłatne.

 10. Program Punktowy prowadzony jest od dnia 22 lipca 2022 r. aż do odwołania, przy czym reklamacje w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być składane zgodnie z Punktem VIII niniejszego Regulaminu.


 1. UCZESTNICY PROGRAMU PUNKTOWEGO

 

 1. Z uwzględnieniem ust. 2 oraz 3 poniżej – w Programie Punktowym mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Polski, będące konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, zwane dalej: „Uczestnikami”.

 2. W Programie Punktowym nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicy Organizatora i/lub Zleceniodawcy, oraz osoby współpracujące z Organizatorem i/lub Zleceniodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, a także pracownicy firm mających podpisane umowy serwisowe ze Zleceniodawcą. W Programie Punktowym nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

 3. W Programie Punktowym nie mogą uczestniczyć pracownicy sklepów, punktów i placówek działających na terenie Parku Handlowego (tj. osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną czy samo-zatrudnione).


 1. DEFINICJE

Pojęcia niezdefiniowane w innych częściach Regulaminu mają następujące znaczenie:

 1. Sklepy – wybrane sklepy i punkty handlowo-usługowe zlokalizowane w Parku Handlowym, które biorą udział w Programie Punktowym. Lista Sklepów jest aktualizowana na bieżąco i dostępna Aplikacji.

 2. Partner Programu – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca stacjonarną działalność usługowo-handlową na terenie Parku Handlowego– która/który na podstawie odrębnych umów zawieranych z Organizatorem lub Właścicielem Parku Handlowego zdecydowała/zdecydował się na udział w Programie Punktowym poprzez udzielanie Uczestnikom rabatów lub innych korzyści w zamian za przyznawane Punkty za Transakcje dokonywane w Punktach Sprzedaży Detalicznej Partnera Programu.

 3. Punkty Sprzedaży Detalicznej Partnera Programu – Sklepy, w których Partner Programu stacjonarnie sprzedaje towary lub świadczy usługi na terenie Parku Handlowego.

 4. Towary lub Usługi – towary i usługi dostępne w Sklepach.Lista towarów i usług wykluczonych z Programu Punktowego znajduje się w punkcie III ust. 7.

 5. Konto Punktowe – indywidualne konto utworzone w Aplikacji, na którym Uczestnik gromadzi Punkty, uprawniające do ich wymiany na Nagrody, o których mowa w niniejszym Regulaminie i/lub zgodnie z zasadami podanymi przez Organizatora Programu Punktowego w Aplikacji – odnośnie innych akcji promocyjnych, jakie mogą być oferowane Uczestnikom. Do Konta przypisany może być tylko jeden Uczestnik.

 6. Transakcja – dokonany przez Uczestnika zakup – dokumentowany jednym Dowodem Zakupu – na kwotę nie niższą niż 30 zł. (trzydzieści złotych), na własny użytek Towarów i/lub Usług oferowanych w Sklepach – który to zakup daje Uczestnikowi możliwość Rejestracji Transakcji w Programie Punktowym.

 7. Transakcje Wyłączone z Programu– z Programu Punktowego wyłączone są zakupy następujących towarów i usług dostępnych w obrocie handlowym na terenie Parku Handlowego:

  1. produkty i usługi kantoru, banków oraz punktów ubezpieczeniowych;

  2. transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie;

  3. transakcje dokonane w punktach lotto, zakładach bukmacherskich;

  4. spłaty raty kredytu lub pożyczki regulowane w punktach świadczących tego typu usługi;

  5. wpłaty i wypłaty bankomatowe;

  6. za zakup kart podarunkowych; transakcje związane z zakupem kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid;

  7. napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487);

  8. wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2017 r., poz. 957);

  9. leki;

  10. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt.

 1. Dowód Zakupu – oryginalny i czytelny wydruk z kasy fiskalnej (tj. paragon fiskalny) – stanowiący dowód dokonania Transakcji przez Uczestnika w Sklepach, z którego wynika wartość, data, numer paragonu fiskalnego, NIP Sklepu i miejsce Transakcji oraz dane dotyczące sprzedawcy, który wydał Dowód Zakupu. Uczestnik ma obowiązek zachowywać oryginały Dowodów Zakupu, które użyte były na potrzeby Rejestracji Transakcji – celem ich okazania Organizatorowi Programu Punktowego przed wydaniem Nagrody. Dla uniknięcia wątpliwości – nie będą brane pod uwagę Dowody Zakupu pochodzące z lokalizacji danego Sklepu innej niż w Parku Handlowym.

 2. Rejestracja Transakcji – sfotografowanie Dowodu Zakupu przy użyciu Aplikacji, przy czym rejestracji podlegają tylko Dowody Zakupu w terminie 5 dni od daty dokonania Transakcji. Po upływie tego 5-dniowego terminu Dowody Zakupu nie mogą być użyte w celu dokonania Rejestracji Transakcji.

 3. Punkty – punkty zgromadzone przez Uczestnika w Programie Punktowym w zamian za dokonane i poprawnie zarejestrowane Transakcje, jak również punkty przyznane przez Organizatora Programu Punktowego za udział we wskazanych przez Organizatora Programu Punktowego akcjach ad hoc, quizach czy innych przedsięwzięciach lub zadaniach wyznaczonych przez Organizatora Programu Punktowego, jak również punkty wynikające z indywidulanych ofert skierowanych do Uczestników.

 4. Nagrody różnego rodzaju korzyści dla Uczestników Programu Punktowego przyznawane przez Organizatora i/lub Partnera Programu, jak również Zamawiającego, w szczególności każdy produkt, świadczenie, usługa, rabaty, upusty na zakup towarów lub świadczonych usług, gratisy w postaci towarów lub usług, jak również inne promocje, benefity czy przywileje, które adresowane są do Uczestników Programu, a są wyszczególnione w Katalogu Nagród lub zakomunikowane w Aplikacji przez Organizatora, które Uczestnik może uzyskać wymieniając w zamian za odpowiednią ilość Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika w Programie Punktowym. Nagrody wydawane są w formie E-Kuponów, Nagród w Aplikacji lub w formie rzeczowej – w zależności, czy ze względu na rodzaj Nagrody – Organizator przewidział wydanie Nagrody w formie rzeczowej, czy w formie elektronicznej.

 5. E-Kupon – elektroniczny, unikalny ciąg liczb i/lub liter uprawniający Uczestnika za okazaniem – do uzyskania obniżenia ceny o określoną na E-Kuponie wartość w określonych Sklepach – w okresie ważności E-Kuponu.

 6. Nagrody w Aplikacji – Nagrody dostępne w związku z udziałem w innych akcjach promocyjnych jakie mogą być oferowane Uczestnikom –na warunkach i zgodnie z regulaminami takich akcji promocyjnych wydawane w postaci E-kodów uprawniające do udziału w różnego rodzaju akcjach, grach lub otrzymania innych korzyści lub benefitów. Nagrody te nie są zamieszczane w Katalogu Nagród – a informacja o nich zamieszczana jest w regulaminach poszczególnych akcji promocyjnych.

 7. Katalog Nagród – aktualna lista Nagród (nagrody rzeczowe i E-Kupony) dostępna w Aplikacji wraz z zasadami ich realizacji.

 8. Punkt Odbioru Nagrody Punkty Sprzedaży Detalicznej na terenie Parku Handlowego i, w którym Uczestnik może odebrać nagrody lub wykorzystać zniżki. 1. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU PUNKTOWEGO

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Punktowym jest wykonanie następujących czynności:

  1. wejście na stronę internetową dostępną pod adresem https://zakopianka.online, gdzie dostępna jest Aplikacja;

  2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu korzystania z Aplikacji oraz Polityki Prywatności, która dostępna jest w Aplikacji, oraz złożenie oświadczeń dotyczących akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu korzystania z Aplikacji, oraz Polityki Prywatności, jak również w zakresie potwierdzenia, że Uczestnik jest osobą pełnoletnią i nie należy do grona osób nieuprawnionych do udziału w Programie Punktowym zgodnie z Punktem II ust. 2 oraz 3 powyżej;

  3. zarejestrowanie się w Aplikacji poprzez wyrażenie stosownych zgód, podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, a także potwierdzenie numeru telefonu poprzez weryfikację za pomocą SMS;

  4. dokonanie Transakcji w Sklepach i zachowanie Dowodów Zakupu oraz rejestracja Transakcji w Aplikacji, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

2. Rejestracja w Aplikacji i utworzenie Konta Uczestnika – następuje na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania z Aplikacji. 1. ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW


 1. Uczestnik może uzyskać Punkty:

  1. w zamian za dokonane i rejestrowane przez Uczestnika Transakcje lub

  2. w związku z uczestnictwem w innych akcjach promocyjnych, w tym akcjach promocyjnych w Aplikacji jakie mogą być oferowane uczestnikom –na warunkach i zgodnie z regulaminami takich akcji promocyjnych,

  3. przyznawane Uczestnikowi w ramach indywidulanie skierowanych do niego ofert – zgodnie z ust. 15 poniżej,

 2. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik nie może gromadzić Punktów za Transakcje Wyłączone z Programu. Organizator usuwa z Konta Punktowego wszelkie Punkty uzyskane za Transakcje Wyłączone z Programu – w terminie do 10 dni roboczych od daty ewentualnej rejestracji Dowodu Zakupu, który zawierał Punkty za Transakcje Wyłączone z Programu. Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez powiadomienie w Aplikacji.

 3. Ponadto Organizator Programu Punktowego będzie udostępniał w Aplikacji dodatkowe informacje o aktualnych możliwościach w zakresie zdobywania Punktów przez Uczestników za określone Transakcje i ewentualne inne aktywności.

 4. Organizator Programu Punktowego może naliczyć Uczestnikowi dodatkowe Punkty np. za aktywność Uczestnika w innych promocjach dostępnych w Aplikacji – po przystąpieniu przez Uczestnika do innych promocji zgodnie z warunkami takich promocji lub przyznać promocyjnie dodatkowe Punkty w ramach dodatkowych podarunków w Programie Punktowym. Punkty za udział w innych promocjach – według własnego uznania – określa Organizator Programu Punktowego. Punkty takie są automatycznie dopisywane do Konta Punktowego lub w formie kuponów z kodem – którego zeskanowanie w Aplikacji umożliwia naliczenie Punktów na Koncie Punktowym.

 5. Uczestnik gromadzi Punkty na Koncie Punktowym poprzez Rejestracje Transakcji. Jeśli system rozpoznawania treści Dowodów Zakupu (OCR), w który wyposażona jest Aplikacja odczyta wszystkie niezbędne dane ze zdjęcia paragonu, a Uczestnik nie dokona żadnych ich modyfikacji mamy do czynienia z rejestracją automatyczną. W takim wypadku naliczone Punkty dodawane są od razu do Konta Uczestnika i Dowód Zakupu zostaje oznakowany w Aplikacji jako „zaakceptowany”. Przyznane w ten sposób Punkty zyskują status „dostępne”, a Uczestnik może od razu po ich przyznaniu wykorzystać je na zamówienie Nagrody. Organizator weryfikuje do 10 dni roboczych zgodność i poprawność automatycznie zarejestrowanych Dowodów Zakupu.

 6. Jeśli Uczestnik dokona modyfikacji danych odczytanych przez OCR (niezależnie od tego czy zostały one poprawnie odczytane przez OCR) mamy do czynienia z rejestracja ręczną. W takim przypadku naliczone punkty dodawane są do Konta Punktowego jako „oczekujące” a Dowód Zakupu zostaje oznakowany w Aplikacji jako „oczekujący na weryfikację”. Organizator dokona weryfikacji takiego Dowodu Zakupu w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych. Jeśli w procesie weryfikacji organizator uzna, że wprowadzone przez Uczestnika dane są poprawne i zgodne z treścią Dowodu Zakupu związane z nim punkty „oczekujące” uzyskają status „dostępne” a Dowód Zakupu oznakowany zostanie jako „zweryfikowany”.

 7. Jeśli w procesie weryfikacji Organizator uzna, że dane wprowadzone przez Uczestnika nie są prawidłowe lub nie można ich odczytać ze zdjęcia Dowodu Zakupu, taki Dowód Zakupu zostanie odrzucony i oznakowany w Aplikacji jako „odrzucony”, a związane z nim punkty „oczekujące” zostaną wyzerowane, a ewentualnie przyznane wcześniej w procesie automatycznej rejestracji Punkty „dostępne” zostaną odjęte od salda Punktów dostępnych na Koncie Uczestnika (także w przypadku gdyby taka operacja prowadziła do powstania ujemnego salda Punktów na Koncie Punktowym).

 8. Dowody Zakupu nieczytelne, zniszczone lub z innych powodów nie odczytane poprawnie przez Aplikację, nie pozwalają na Rejestrację Transakcji.

 9. Dowody Zakupu na kwotę niższą niż 10zł (dziesięć złotych) nie dają możliwości dokonania Rejestracji Transakcji. W kwotę 10 zł nie wliczają się w Transakcje Wyłączne z Programu.

 10. 1 (jeden) Dowód Zakupu można zarejestrować tylko jeden raz w Programie Punktowym. Wszystkie Dowody Zakupu zarejestrowane więcej niż 1 (jeden) raz – nie są uznawane w Programie Punktowym, tj. Organizator uwzględnia tylko Dowód Zakupu zarejestrowany pierwszy raz.

 11. Uczestnik może zarejestrować nie więcej niż 2 (dwa) różne Dowody Zakupu z tego samego Sklepu i z tego samego dnia.

 12. Uczestnik może zarejestrować nie więcej niż 5 (pięć) różnych Dowodów Zakupu z tego samego dnia.

 13. Uczestnik może zarejestrować nie więcej niż 30 (trzydzieści) różnych Dowodów Zakupu pochodzących z jednego miesiąca.

 14. Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych Punktów logując się w Aplikacji na swoje Konto Punktowe.

 15. Punkty przyznawane są według następujących zasad:

  1. Dla Dowodów Zakupu o wartości mniejszej niż Maksymalna Wartość Dowodu Zakupu liczba przyznanych Punktów równa będzie ilorazowi Przelicznika Punktowego oraz części całkowitej z wartości Dowodu Zakupu.

  2. Dla Dowodów Zakupu o wartości równej lub większej od Maksymalnej Wartości Dowodu Zakupu liczba przyznanych punktów równa będzie ilorazowi Przelicznika Punktowego, oraz części całkowitej z Maksymalnej Wartości Paragonu.

  3. Jeśli Dowód Zakupu nie kwalifikuje się do działania promocyjnego wprowadzanego okresowo lub po spełnieniu dodatkowych wymagań przy ustalaniu liczby przydzielanych punktów, zastosowane zostaną następujące bazowe wartości przeliczników (dalej Przeliczniki Bazowe):

   1. Dla Maksymalnej Wartości Dowodu Zakupu – 2000 zł

   2. Dla Przelicznika Punktowego – 5 zł = 1 punkt.

 16. W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli Organizator w ramach poszczególnego działania promocyjnego zaproponuje okresowo, lub po spełnieniu dodatkowych wymagań inne przeliczniki, niż te określone w ust. 15 pkt 3 powyżej (dalej Przeliczniki Promocyjne) – Punkty zostaną naliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 15 pkt 1 i 2 powyżej przy uwzględnieniu Przeliczników Promocyjnych, chyba, że liczba Punktów wyliczona w oparciu o Przeliczniki Bazowe byłaby wyższa, niż ta obliczona za pomocą Przeliczników Promocyjnych.

 17. Organizator może – według własnego uznania – przedstawić Uczestnikowi indywidulaną ofertę w zakresie uzyskania Punktów – oferty takie przekazywane są wybranym Uczestnikom za pomocą Aplikacji lub innej formy kontaktu określonej w Regulaminie.

VI. ZASADY ODEJMOWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty zostaną odjęte Uczestnikowi w przypadku wydania Nagrody – zgodnie z zapisem punktu VII ust.3.

 2. Punkty zostaną odjęte Uczestnikowi, jeżeli Uczestnik zwróci nabyte Towary lub Usługi, za które wcześniej zostały mu naliczone Punkty. Uczestnik powinien odnotować w Aplikacji każdy zwrot Towarów lub Usług – używając w tym celu klawisza „Usuń paragon”.

 3. Punkty zostaną odjęte z Konta Uczestnika – w sytuacji, kiedy weryfikacja Dowodu Zakupu, przeprowadzona zgodnie z punktem VII ust. 4 wykaże, że Dowód Zakupu nie powinien być zarejestrowany zgodnie z niniejszym Regulaminem.

VII. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

   1. Uczestnik korzysta ze zgromadzonych przez siebie Punktów na Koncie Punkowym, wymieniając Punkty na Nagrody, które dostępne są Programie Punktowym.

   2. Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Jeżeli liczba Punktów widocznych na Koncie Punktowym jest niższa niż wartość punktowa Nagrody, Uczestnik nie może dopłacić różnicy.

   3. Jeśli Aplikacja wskazuje Uczestnikowi Nagrodę jako dostępną do zamówienia z Katalogu Nagród w zamian za posiadane przez Uczestnika Punkty, kliknięcie Uczestnika w klawisz „Odbieram tę nagrodę” spowoduje jej zamówienie. Po zamówieniu Nagrody przez Uczestnika – Punkty będące równowartością zamówionej Nagrody są zdejmowane z Konta Uczestnika – dokładnie w liczbie przypisanej do zamówionej Nagrody, tj. w momencie przyjęcia zamówienia Nagrody liczba Punktów na Koncie Uczestnika zostaje pomniejszona o liczbę Punktów odpowiadającą wartości punktowej zamówionej Nagrody, z zastrzeżeniem, że przyjęcie zamówienia nie może prowadzić do powstania ujemnego salda punktowego Uczestnika. Wymianie na Nagrody w pierwszej kolejności podlegają Punkty najwcześniej naliczone w Programie Punktowym.

   4. Organizator Programu Punktowego dokonuje weryfikacji danych i informacji dotyczących i dających podstawę naliczania Punktów. Weryfikacja polega między innymi na sprawdzeniu, czy zarejestrowane Dowody Zakupu, z których naliczono Punkty są prawidłowe, w tym zawierają wszystkie dane, o których mowa w punkcie III ust. 9 niniejszego Regulaminu, a jeśli budzą jakiekolwiek wątpliwości – w zakresie formalnym – co do danych zmieszczonych na Dowodzie Zakupu oraz osób uprawnionych do Rejestracji Transakcji i/lub w zakresie faktycznym – co do pochodzenia, lub sposobu ich pozyskania, lub fałszowania czy powielania

   5. Dowodów Zakupu lub innego działania ze strony Uczestnika, które wskazuje na nieuczciwe, lub niezgodne z prawem, lub niniejszym Regulaminem postępowanie – Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody. Ponadto Organizator może również może zablokować Konto i/lub dostęp do Aplikacji do czasu pozytywnej weryfikacji. Organizator ma prawo zwrócić się do Uczestnika o przedstawienie oryginałów Dowodów Zakupu, złożenia dodatkowych wyjaśnień i/lub stosownych pisemnych oświadczeń, które warunkują Uczestnikowi możliwość odebrania Nagrody. Brak udzielenia wyjaśnień przez Uczestnika i/lub nie przedstawienie oryginałów Dowodów Zakupu – stanowi podstawę do nienaliczania Punktów, lub odpowiednio odliczenia Punktów – jeżeli wcześniej zostały naliczone na Koncie Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik traci prawo do Nagrody, w zamian za Punkty, które zostały nienaliczone lub odliczone zgodnie z zapisem zdania poprzedniego.

   6. Nagrody, których wydanie jest możliwe w formie elektronicznej w postaci E-Kuponu lub Nagrody w Aplikacji wydawane są Uczestnikowi a Aplikacji w terminie do 48 godzin po dokonaniu zamówienia takiej Nagrody z Katalogu Nagród, a w przypadku Nagród w innych akcjach promocyjnych w terminach oznaczonych w regulaminach takich akcji. E-kupony i/lub Nagrody w Aplikacji mogą zostać wykorzystane – wyłącznie w okresie ich ważności oraz wyłącznie przez Uczestnika i nie mogą być przeniesione na osoby trzecie. Odbiór Nagród – których wydanie następuje w formie rzeczowej, np. w postaci produktu, ma miejsce w Punkcie Odbioru Nagród wskazanym w Aplikacji Parku Handlowego – w terminie określonym w Aplikacji dla danej Nagrody, lub w terminach określonych w regulaminach poszczególnych akcji promocyjnych. Uczestnik może wyłącznie odebrać Nagrodę osobiście.

   7. W momencie wydania/odbioru Nagrody w formie rzeczowej – pracownik wskazanego w aplikacji Punktu Odbioru Nagród Parku Handlowego prosi Uczestnika o okazanie unikalnego kodu odbioru Nagrody wyświetlanego w Aplikacji Uczestnika i weryfikuje poprawność tego kodu. Jeśli kod jest poprawny Nagroda jest wydawana i oznaczana automatycznie w Aplikacji jako wydana. Pracownik Punktu Odbioru Nagród Parku Handlowego może także przed wydaniem Nagrody dokonać weryfikacji – o której mowa w ust. 4 powyżej. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest do okazania oryginałów wszystkich Dowodów Zakupu, których rejestracja spowodowała naliczenie Punktów uprawniających do odebrania Nagrody i/lub podpisania stosownych oświadczeń.

   8. Uczestnik nie może przenosić uzyskanych Punktów na inne osoby. W razie śmierci lub likwidacji Konta Punktowego przyznane Punkty tracą ważność.

   9. Wartość Nagrody jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 punkt 68a u.p.d.o.f.J lub jeżeli znajduje zastosowanie zgodnie z art. 21 ust. 1 punkt 68 u.p.d.o.f.J. Nagrody w poszczególnych akcjach promocyjnych wydawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.


VIII. REKLAMACJE

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Programie Punktowym i/lub funkcjonowania Aplikacji, przez cały okres trwania Programu Punktowego i w terminie 30 dni od daty zakończenia Programu Punktowego (decyduje data stempla pocztowego lub data otrzymania wiadomości e-mail).

 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora Programu Punktowego lub na adres e-mail biuro@mallpromo.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer UID uczestnika (pokazywany w Aplikacji) oraz adres e-mail lub numer telefonu (w zależności od tego co zostało podane podczas rejestracji) dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji, treść żądania w ramach reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika.

 4. Organizator Programu Punktowego poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację na piśmie, na adres wskazany w treści reklamacji lub za pomocą email na adres wskazany przez uczestnika, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji, o sposobie jej załatwienia.

 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników są spółki EPP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa oraz EPP COMMUNITY PROPERTIES – PM SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa (nazywane dalej łącznie „Administratorem”).

 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 3. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@epp-poland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 4. Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@epp-poland.com. Z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 5. Zakres, podstawy, okresy i zasady przetwarzania danych osobowych a także prawa przysługujące Uczestnikom opisane są szczegółowo w Polityce przetwarzania danych oraz w Regulaminie Aplikacji dostępnych w Aplikacji, na które to zapisy Uczestnik musi wyrazić zgodę w Aplikacji.


XI. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU PUNKTOWEGO. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA. UTRATA PRAWA DO UDZIAŁU

 1. Organizator Programu może zakończyć niniejszy Program Punktowy w dowolnym czasie za uprzednim 30-dniowym powiadomieniem przed planowanym zakończeniem Programu Punktowego. Powiadomienie zostanie zamieszczone w Aplikacji.

 2. Uczestnik może w każdym czasie – bez ponoszenia kosztów – zrezygnować z uczestnictwa w Programie Punktowym. Uczestnik zgłasza chęć zakończenia uczestnictwa wiadomością na adres e‑mail: biuro@mallpromo.pl.

 3. Organizator Programu Punktowego może wypowiedzieć Uczestnikowi udział w Programie Punktowym w każdym czasie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ze strony Uczestnika, które mogą być uznane jako postępowanie niezgodne z prawem lub Regulaminem w trakcie trwania Programu Punktowego, w szczególności podawania się za inną osobę, lub uzasadnionego podejrzenia, że Punkty gromadzone są w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem, Regulaminem lub w jakikolwiek inny sposób budzący wątpliwości co do istnienia podstawy przyznania Punktów. Uczestnik zostanie poinformowany o wypowiedzeniu, w stosownym komunikacie drogą e-mail lub SMS. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie Konto Punktowe Uczestnika zostaje zlikwidowane, a zgromadzone Punkty usunięte.

 4. W przypadku zakończenia Programu Punktowego lub rezygnacji w jego udziale przez Uczestnika – Konto Punktowe zostaje zamknięte.


XII. ZMIANA REGULAMINU


 1. Organizator Programu Punktowego jest uprawniony do zmiany Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Organizator Programu Punktowego powiadamia Uczestników poprzez wysłanie powiadomienia w Aplikacji – stosownej informacji co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem – o planowanej zmianie Regulaminu. Zmiany w zakresie Regulaminu komunikowane są również na stronie internetowej Parku Handlowego, tj. zakopianka.pl

 3. Zmiana Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Uczestnika nabyte przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminu, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Regulamin jest dostępny w Aplikacji, na stronie internetowej Parku Handlowego – tj. zakopianka.pl oraz w siedzibie Organizatora Programu Punktowego.

 4. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może komunikować się z Organizatorem Programu Punktowego drogą elektroniczną, pod adresem biuro@mallpromo.plOceń nas

* pola wymagane