Pon - Sob:
9:00 - 21:00
Niedz:
9:00 - 20:00

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „CIESZ SIĘ LATEM. ŁAP NAGRODY”

w dniach od 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 lipca oraz 4-6, 11-13, 18-20, 25-28 sierpnia 2022

w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Definicje:
a. Akcja – program sprzedaży premiowej „Ciesz się latem. Łap nagrody.” w Parku Handlowym Zakopianka w
Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 62, 30-418 Kraków, w dniach: 7, 8, 9 ,14 ,15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 lipca
oraz 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 sierpnia 2022 roku, objęty niniejszym Regulaminem.


b. Nagroda – zestaw korzyści, który Uczestnik ma prawo otrzymać w zamian za dokonanie zakupów o
wartości co najmniej 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych brutto), potwierdzonych maksymalnie
dwoma paragonami lub rachunkami (z wyłączeniem faktur VAT na firmę) w okresie trwania Akcji, w
Punktach objętych Akcją w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie, na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie.


c. Uczestnik – osoba biorąca udział w programie sprzedaży premiowej.


d. Punkty objęte Akcją: wszystkie sklepy i punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe w Parku Handlowym
Zakopianka w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 62, 30-418 z wyłączeniem placówek Poczty Polskiej, kantorów
wymiany walut, placówek bankowych, placówek ubezpieczeniowych, placówek Totalizatora Sportowego,
aptek i punktów aptecznych, Cinema City, Castorama, Decathlon, Komfort, Media Expert, z wyjątkiem
zakupów wskazanych § 3 ust. 4 Regulaminu.


2. Organizatorem Akcji jest A. Mateja, M. Marczyk - Muszyńska prowadzące działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej pod nazwą Studio 2 Biuro Promocji, z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36 w Krakowie, NIP:
6762111020 (zwane dalej „Organizatorem”).


3. Akcja jest organizowana przez Organizatora na zlecenie EPP RETAIL – Zakopianka spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, która zarządza Parkiem Handlowym Zakopianka w Krakowie.


4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w czasie trwania Akcji - w dniach od 7 lipca do 28 sierpnia 2022 roku,
w godzinach otwarcia Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie, w Punkcie Obsługi Akcji w Parku
Handlowym Zakopianka w Krakowie oraz na stronie internetowej https://zakopianka.pl/


5. Warunki uczestnictwa w Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie materiały
promocyjne mają wyłącznie charakter informacyjny. Każde zgłoszenie Uczestnika do udziału w Akcji na
warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią
Regulaminu i go akceptuje.


6. Akcja realizowana jest w dniach od 7 lipca do 28 sierpnia 2022 roku i trwa do wyczerpania nagród
określonych w § 6.


7. Akcja jest organizowana w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 62, 30-418,
w godzinach 10.00 – 20.00.


8. Akcja ma ograniczony charakter — odbywa się wyłącznie na terenie Parku Handlowego Zakopianka
w Krakowie i jest adresowana do jego Klientów. Akcja obejmuje punkty handlowe, gastronomiczne
i usługowe w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie, wskazane w § 1 ust. 1 d.


§ 2 - WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI


1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.


2. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej.


3. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat.


4. Z Akcji wyłączeni są właściciele, dzierżawcy, najemcy punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych
znajdujących się na terenie Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie, członkowie zarządu, pełnomocnicy
oraz pracownicy, odpowiednio Organizatora Akcji, Administracji i Właściciela Parku Handlowego Zakopianka
w Krakowie, punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych, znajdujących się na terenie Parku
Handlowego Zakopianka w Krakowie, ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Parku Handlowego
Zakopianka w Krakowie, firm zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Akcji, oraz członkowie
najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego zapisu
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na
podstawie umowy cywilnoprawnej.


5. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 4. powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. W Akcji nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze – tj. osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą oraz spółki osobowe, jeżeli dokonanie zakupów pozostaje w związku z
prowadzeniem tej działalności.


7. W przypadku uczestnictwa w Akcji wbrew ograniczeniom określonym w ust. 4 - 6 powyżej, osoby te nie
nabywają prawa do Nagrody, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie
ujawniony po odebraniu Nagrody, zobowiązane zwrócić równowartość otrzymanej Nagrody.


§ 3 - ZASADY I PRZEBIEG AKCJI


1. Akcja polega na uprawnieniu pierwszych 120 Uczestników w każdym dniu trwania Akcji - po spełnieniu
warunków, o których mowa w ust. 2 poniżej niniejszego paragrafu, do otrzymania Nagrody w postaci
jednego z sześciu oferowanych gadżetów wakacyjnych tj. czapeczka z daszkiem, bidon aluminiowy, paletki
do tenisa stołowego, frisbee, piłka plażowa, wodoodporne etui wielofunkcyjne. Pula dzienna każdego z
sześciu gadżetów to 20 szt., dzienna pula nagród to 120 sztuk.


2. Dokonanie zakupów o łącznej wartości brutto minimum 200,00 zł (słownie: dwieście złotych brutto),
potwierdzonych max. 2 paragonami lub rachunkami (z wyłączeniem faktur VAT na firmę), w dniach 7 lipca –
28 sierpnia 2022 roku, w Punkcie objętym Akcją w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie, premiowane
będzie nagrodą w postaci jednego, wybranego przez Uczestnika z dostępnych w danym dniu gadżetów
wakacyjnych.


3. Przez dokonanie zakupów rozumie się zakup towarów lub usług w Punktach objętych Akcją z wyłączeniem
towarów lub usług wskazanych w ust. 4 poniżej, dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą
wydaną przez bank, udokumentowany paragonem / rachunkiem. W przypadku pojawienia się na dowodzie
dokonania zakupów towarów lub usług wyłączonych z Akcji wskazanych w ust. 4 poniżej, łączna wartość
dowodu zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych towarów lub usług. W przypadku, gdy w wyniku
pomniejszenia wartości paragonu lub rachunku o wartość zakupu towarów lub usług wyłączonych z Akcji
spełnione zostaną warunki ust. 2 powyżej, dowód zakupu zostanie dopuszczony do Akcji.


4. Z udziału w Akcji wyłączone są transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (w szczególności gaz, prąd,
telefon, usługi komunalne, RTV i inne media, raty kredytu lub pożyczki), dokonane w punktach świadczących
usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki, transakcje związane ze skupem, wymianą lub wyceną
metali i kamieni szlachetnych, zakup produktów finansowych, zakup doładowań sieci telekomunikacyjnej,
zakup napojów alkoholowych, zakup wyrobów tytoniowych, e-papierosów, zakup kart podarunkowych,
bonów i talonów podarunkowych, zakup leków, wydatki na gry losowe, zakłady wzajemne, gry liczbowe, losy
loterii pieniężnych, produktów i usług w zakładach bukmacherskich lub gry na automatach.


5. W Akcji nie mogą brać udziału paragony lub rachunki dokumentujące zakup dokonany kartą podarunkową
lub bonem podarunkowym.


6. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Akcji dowody zakupu inne niż wskazane w ust. 3 powyżej
Regulaminu (w szczególności faktury VAT, potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych,
umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie
płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż Punkt objęty Akcją.


7. Przystąpienie do Akcji i odebranie Nagrody możliwe jest wyłącznie poprzez dokonanie zakupów w Puntach
objętych Akcją zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 2 - 6 powyżej oraz zgłoszenie się w dniu dokonania
zakupów uprawniających do odbioru nagrody do Punktu Obsługi Akcji w Parku Handlowym Zakopianka w
Krakowie i okazanie dowodu dokonania zakupów, uprawniającego do odbioru nagrody, celem jego
weryfikacji przez Organizatora pod względem daty zakupów oraz ich wartości oraz ich zarejestrowaniu przez
Organizatora. Jeden paragon może być zgłoszony do udziału w Akcji tylko jeden raz. Uczestnik może wziąć
udział w Akcji wielokrotnie, ale każdego dnia akcji może wziąć udział tylko jeden raz oraz musi spełnić te
same warunki uczestnictwa w Akcji.


8. Odbiór Nagród jest możliwy tylko w Punkcie Obsługi Akcji na terenie Parku Handlowego Zakopianka w
Krakowie, wyłącznie w dniu, w którym dokonano zakupów uprawniających do otrzymania nagrody,
bezpośrednio po okazaniu paragonu/ rachunku, upoważniającego do odbioru nagrody oraz zarejestrowaniu
dokonanych zakupów.


9. Paragon lub rachunek potwierdzający dokonanie zakupów na kwotę co najmniej 200,00 złotych brutto
(słownie: dwieście złotych brutto) przedstawiony jednorazowo, upoważnia Uczestnika do odebrania tylko
jednej Nagrody.


10. Nagrodę można odebrać wyłącznie w czasie trwania Akcji promocyjnej, w dniu dokonania zakupów
uprawniających do odbioru Nagrody, w godzinach trwania Akcji, w Punkcie Obsługi Akcji na terenie Parku
Handlowego Zakopianka w Krakowie.

§ 4 - CZAS TRWANIA AKCJI


1. Akcja trwa w dniach 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 lipca oraz 4-6, 11-13, 18-20, 25-28 sierpnia 2022 roku,
w każdym dniu w godzinach od 10:00 do 20:00.


2. Odbiór nagród w postaci jednego z dostępnych gadżetów wakacyjnych odbywać się będzie w dniach i w
godzinach trwania Akcji, wskazanych w ust. 1 powyżej, w dniu dokonania zakupów uprawniających do
odbioru nagrody.


3. Akcja zostaje zakończona w dniu 28 sierpnia 022 roku o godzinie 20:00. Odbiór nagród po zakończeniu Akcji
jest wyłączony.


§ 5 - NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM AKCJI


1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Akcji.


2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, których działania są
sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem Sprzedaży Premiowej.


3. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Akcji przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem
takiego Uczestnika z udziału w Akcji. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić
żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z udziału w Akcji.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika, z powodu wyczerpania puli nagród przeznaczonej na dany dzień trwania Akcji, lub
z powodu zakończenia Akcji, w szczególności za zgłoszenie się po odbiór nagrody po zakończeniu Akcji lub
wyczerpaniu zapasu nagród lub w innym dniu niż dokonanie zakupów upoważniających do obioru nagrody.


§ 6 - NAGRODY


1. Nagrodami są gadżety wakacyjne w łącznej liczbie 3000 sztuk, po 120 Nagród na każdy dzień trwania Akcji, tj.:


 120 nagród na dzień 7 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 8 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 9 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 14 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 15 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 16 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 21 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 22 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 23 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 28 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 29 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 30 lipca 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 4 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 5 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 6 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 11 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 12 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 13 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 18 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 19 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 20 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 25 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 26 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 27 sierpnia 2022 roku ,
 120 nagród na dzień 28 sierpnia 2022 roku.


Nagrody będą wydawane w oparciu o okazany Organizatorowi paragon/paragony lub rachunek/rachunki
(z wyłączeniem faktur VAT na firmę) o wartości minimum 200,00 zł (dwieście złotych) brutto, potwierdzający
dokonanie zakupów w Punktach objętych Akcją w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, wyłącznie w dniu dokonania zakupów uprawniających do odbioru nagrody.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że pula nagród jest ograniczona i wynosi 3 000 Nagród, po 120 Nagród
na każdy dzień trwania Akcji. Nagrody przeznaczone są dla pierwszych 120 (stu dwudziestu) Uczestników,
którzy w danym dniu trwania Akcji dokonają zakupów uprawniających do odbioru Nagrody oraz przedłożą
dowody dokonania zakupów zgodne z zapisami Regulaminu w Punkcie Obsługi Akcji, przy czym o prawie do
Nagrody decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników i dokonania rejestracji paragonów. W przypadku wydania
przez Organizatora puli Nagród przeznaczonych na dany dzień trwania Akcji, realizacja Nagród w tym dniu
zostaje zakończona. W przypadku niewykorzystania puli nagród przeznaczonej na dany dzień trwania Akcji
nagrody te zwiększają pulę nagród przeznaczoną na kolejny dzień trwania Akcji. Nagrody nie wydane do
zakończenia Akcji przepadają na rzecz Organizatora.


3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podstawą wydania nagrody, jest wyłącznie potwierdzone
paragonem/paragonami lub rachunkiem/rachunkami (z wyłączeniem faktur VAT) dokonanie zakupów w
Punktach objętych Akcją w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie oraz dokonanie rejestracji dowodów
zakupów w Punkcie Obsługi Akcji w dniu dokonania zakupów, na zasadach określonych w niniejszymi
Regulaminie.


4. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania Nagrody nie mogą żądać wymiany Nagrody na inne produkty lub
wymiany Nagrody na równowartość pieniężną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość
i użyteczność Nagrody.


5. Celem otrzymania Nagrody Uczestnicy zobowiązani są udokumentować oraz zarejestrować zakupy
w Punkcie Obsługi Akcji w dniu dokonania zakupów. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie przez
Uczestnika protokołu odbioru Nagrody, w tym podanie niezbędnych danych osobowych. Przed odbiorem
Nagrody i podpisaniem protokołu odbioru Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest zweryfikować otrzymaną
Nagrodę.


6. Podmiotem wydającym Nagrodę jest Organizator, który pełni funkcję płatnika podatku od Nagrody.


§ 7 - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy zgłaszać bezpośrednio listem
poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja - Sprzedaż premiowa „Gadżety na wakacje”
w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie”, najpóźniej w terminie jednego miesiąca (decyduje data
nadania reklamacji widniejącą na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej
reklamację) od dnia zakończenia Akcji.


2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.


3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również
dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.


4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez
Organizatora.


5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu
poleconego wysłanego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


6. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna w postępowaniu reklamacyjnym. Postępowanie
reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.


§ 8 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Akcji,
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, oraz rozpatrzenia reklamacji i nie będą przetwarzane do
innych celów, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Akcji.


2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu - Polityka
Prywatności.


§ 9 - INNE POSTANOWIENIA


1. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych,
administracyjnych i innych w ramach realizacji Akcji, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie
obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do
właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Akcji.


2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla
prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji oraz nie pogorszy sytuacji Uczestników, z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestników praw do otrzymania nagrody. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników Akcji o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Akcji lub odstąpienia od udziału w niej.

3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji.


4. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów o grach
hazardowych i zakładach wzajemnych.


5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Akcji.


6. Interpretacja zasad i warunków określonych niniejszym regulaminem dokonana przez Organizatora może być
kwestionowana wyłącznie na drodze postępowania reklamacyjnego.

 

Oceń nas

* pola wymagane