Pon - Sob:
9:00 - 21:00
Niedz:
9:00 - 20:00

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „URODZINOWA AKCJA PROSALE”

w dniach od 6 – 15 października 2022
w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Definicje:
a. Akcja – program sprzedaży premiowej „Urodzinowa akcja prosale” w Parku Handlowym Zakopianka
w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 62, 30-418 Kraków, w dniach: 6 - 15 października 2022 roku,
z wyłączeniem 9 października 2022 roku, objęty niniejszym Regulaminem.
b. Nagroda – zestaw korzyści, który Uczestnik ma prawo otrzymać w zamian za dokonanie zakupów
o wartości co najmniej 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych brutto), potwierdzonych
maksymalnie 4 paragonami lub rachunkami (z wyłączeniem faktur VAT na firmę) w okresie trwania
Akcji, w Punktach objętych Akcją w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie, na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie.
c. Uczestnik – osoba biorąca udział w programie sprzedaży premiowej.
d. Punkty objęte Akcją: wszystkie sklepy i punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe w Parku
Handlowym Zakopianka w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 62, 30-418 z wyłączeniem placówek
Poczty Polskiej, kantorów wymiany walut, placówek bankowych, placówek ubezpieczeniowych,
placówek Totalizatora Sportowego, aptek i punktów aptecznych, Cinema City, Castorama,
Decathlon, Komfort, Media Expert, z wyjątkiem zakupów wskazanych § 3 ust. 6 Regulaminu.
2. Organizatorem Akcji jest Agnieszka Mateja i Monika Marczyk - Muszyńska prowadzące działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Studio 2 Biuro Promocji, z siedzibą przy ul.
Pszczelnej 36 w Krakowie, NIP: 6762111020 (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Akcja jest organizowana przez Organizatora na zlecenie EPP RETAIL – Zakopianka spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, która zarządza Parkiem Handlowym Zakopianka w Krakowie.
4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w czasie trwania Akcji - w dniach od 6 do 15 października
2022 roku, w godzinach otwarcia Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie, w Punkcie Obsługi Akcji
w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie, w aplikacji Klubu Zakopianki dostępnej w sklepach
Appstore i Google Play oraz na stronie https://zakopianka.online/, a także na stronie internetowej
https://www.facebook.com/ParkHandlowyZakopianka/
5. Warunki uczestnictwa w Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie materiały
promocyjne mają wyłącznie charakter informacyjny. Każde zgłoszenie Uczestnika do udziału w Akcji
na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się
z treścią Regulaminu i go akceptuje.
6. Akcja realizowana jest w dniach od 6 do 15 października 2022, z wyłączeniem 9 października 2022
i trwa łącznie 9 dni, do wyczerpania nagród określonych w § 6.
7. Akcja jest organizowana w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 62,
30-418, w godzinach 10:00 – 20:00.
8. Akcja ma ograniczony charakter — odbywa się wyłącznie na terenie Parku Handlowego Zakopianka
w Krakowie i jest adresowana do jego Klientów. Akcja obejmuje punkty handlowe, gastronomiczne
i usługowe w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie, wskazane w § 1 ust. 1 d.

§ 2 - WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
2. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu Akcji
Promocyjnej.
3. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat.
4. Z Akcji wyłączeni są właściciele, dzierżawcy, najemcy punktów handlowych, usługowych
i gastronomicznych znajdujących się na terenie Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie,
członkowie zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy, odpowiednio Organizatora Akcji, Administracji
i Właściciela Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie, punktów handlowych, usługowych
i gastronomicznych, znajdujących się na terenie Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie, ochrony,
serwisu sprzątającego i technicznego Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie, firm
zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Akcji, oraz członkowie najbliższej rodziny
wszystkich wyżej wymienionych osób. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego zapisu Regulaminu

2

jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na
podstawie umowy cywilnoprawnej.
5. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 4. powyżej, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
6. W Akcji nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze – tj. osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą oraz spółki osobowe, jeżeli dokonanie zakupów pozostaje w związku
z prowadzeniem tej działalności.
7. W przypadku uczestnictwa w Akcji wbrew ograniczeniom określonym w ust. 4 - 6 powyżej, osoby te
nie nabywają prawa do Nagrody, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom
zostanie ujawniony po odebraniu Nagrody, zobowiązane zwrócić równowartość otrzymanej Nagrody.
§ 3 - ZASADY I PRZEBIEG AKCJI
1. Akcja polega na uprawnieniu pierwszych 200 Uczestników w każdym dniu trwania Akcji - po
spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2 poniżej niniejszego paragrafu, do otrzymania
Nagrody w postaci jednego z trzech oferowanych gadżetów tj. szklanej butelki, parasola lub torby na
zakupy. Pula dzienna nagród to: szklana butelka - 100 szt., parasol - 50 szt., eco torba na zakupy - 50
szt..
2. Dokonanie zakupów o łącznej wartości brutto minimum 200,00 zł (słownie: dwieście złotych brutto),
potwierdzonych max. 4 paragonami lub rachunkami (z wyłączeniem faktur VAT na firmę), w dniach 6
- 15 października 2022 roku, w Punkcie objętym Akcją w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie,
premiowane będzie nagrodą w postaci jednego, wybranego przez Uczestnika z dostępnych w danym
dniu gadżetów.
3. Minimalny wartość paragonu, który uczestnik może zarejestrować w akcji wynosi 10 zł.
4. Przez dokonanie zakupów rozumie się zakup towarów lub usług w Punktach objętych Akcją
i zarejestrowanie paragonów fiskalnych potwierdzających ten zakup w aplikacji Klubu Zakopianki
dostępnym pod adresem zakopianka.online lub sklepach Google Play i Appstore z wyłączeniem
towarów lub usług wskazanych w ust. 6 poniżej, dokonany w formie płatności gotówką lub kartą
płatniczą wydaną przez bank, udokumentowany paragonem / rachunkiem. W przypadku pojawienia
się na dowodzie dokonania zakupów towarów lub usług wyłączonych z Akcji wskazanych w ust. 6
poniżej, łączna wartość dowodu zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych towarów lub usług.
W przypadku, gdy w wyniku pomniejszenia wartości paragonu lub rachunku o wartość zakupu
towarów lub usług wyłączonych z Akcji spełnione zostaną warunki ust. 2 powyżej, dowód zakupu
zostanie dopuszczony do Akcji.
5. Uczestnik może zarejestrować paragony samodzielnie lub z pomocą Pracownika Punktu Obsługi
Akcji. Aby zarejestrować paragon samodzielnie, uczestnik musi założyć konto w Klubie Zakopianki
i zweryfikować je podając numer telefonu w aplikacji, a także wpisując przesłany SMS- em kod
weryfikacyjny. Po rejestracji konta i wyrażeniu wszelkich zgód uczestnik może zarejestrować
paragon, robiąc jego zdjęcie urządzeniem mobilnym. Jeżeli automatyczna rejestracja paragonu nie
powiedzie się uczestnik może dokonać rejestracji ręcznej wpisując: datę zakupu, numer paragonu,
sklep w którym dokonał zakupu i kwotę zakupu. Jeżeli klient dokona samodzielnej rejestracji
Paragonu, jego rejestracja zostanie zweryfikowana przez Pracowników Punktu Obsługi Akcji. Klient
aby mógł odebrać nagrodę, zobowiązany jest do zachowania paragonów i ich przedstawienia
w Punkcie Obsługi Akcji. Wszystkie opisane czynności uczestnik może wykonać w Punkcie Obsługi
Akcji. Wówczas, Pracownik punktu stworzy konto uczestnika Klubie Zakopianki, zweryfikuje go
poprzez numer telefonu (Kod przesłany uczestnikowi SMS-em), potwierdzi wszelkie zgody
i zarejestruje paragony uprawniające do udziału w akcji.
6. Z udziału w Akcji wyłączone są transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (w szczególności gaz,
prąd, telefon, usługi komunalne, RTV i inne media, raty kredytu lub pożyczki), dokonane w punktach
świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki, transakcje związane ze skupem,
wymianą lub wyceną metali i kamieni szlachetnych, zakup produktów finansowych, zakup
doładowań sieci telekomunikacyjnej, zakup napojów alkoholowych, zakup wyrobów tytoniowych,
e-papierosów, zakup kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, zakup leków, wydatki
na gry losowe, zakłady wzajemne, gry liczbowe, losy loterii pieniężnych, produktów i usług
w zakładach bukmacherskich lub gry na automatach.

3

7. W Akcji nie mogą brać udziału paragony lub rachunki dokumentujące zakup dokonany kartą
podarunkową lub bonem podarunkowym.
8. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Akcji dowody zakupu inne niż wskazane w ust. 4
powyżej Regulaminu (w szczególności faktury VAT, potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów
przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki
potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż Punkt
objęty Akcją.
9. Odbiór Nagród jest możliwy tylko w Punkcie Obsługi Akcji na terenie Parku Handlowego Zakopianka
w Krakowie, wyłącznie w dniu, w którym dokonano zakupów uprawniających do otrzymania nagrody,
bezpośrednio po rejestracji paragonu w Klubie Zakopianki.
10. Po skutecznym zarejestrowaniu paragonów w aplikacji Klubu Zakopianki, Uczestnikowi zostaje
przyznany unikalny kod odbioru nagrody, stanowiący podstawę do wydania nagrody.
11. Paragon/ paragony lub rachunek / rachunki potwierdzający dokonanie zakupów na kwotę co
najmniej 200,00 złotych brutto (słownie: dwieście złotych brutto) przedstawiony jednorazowo,
upoważnia Uczestnika do odebrania tylko jednej Nagrody.
12. Nagrodę można odebrać wyłącznie w czasie trwania Akcji promocyjnej, w dniu dokonania zakupów
uprawniających do odbioru Nagrody oraz w godzinach trwania Akcji w Punkcie Obsługi Akcji na
terenie Parku Handlowego Zakopianka w Krakowie.

§ 4 - CZAS TRWANIA AKCJI
1. Akcja trwa w dniach od 6 do 15 października 2022 roku, w każdym dniu w godzinach od 10:00 do
20:00.
2. Odbiór nagród w postaci jednego z dostępnych gadżetów odbywać się będzie w dniach i w godzinach
trwania Akcji, wskazanych w ust. 1 powyżej, w dniu dokonania zakupów uprawniających do odbioru
nagrody.
3. Akcja zostaje zakończona w dniu 15 października 2022 roku o godzinie 20:00. Odbiór nagród po
zakończeniu Akcji jest wyłączony.
§ 5 - NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM AKCJI
1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Akcji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, których działania
są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem Sprzedaży Premiowej.
3. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Akcji przez Uczestnika skutkować będzie
wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Akcji. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z udziału
w Akcji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika, z powodu wyczerpania puli nagród przeznaczonej na dany dzień trwania Akcji,
lub z powodu zakończenia Akcji, w szczególności za zgłoszenie się po odbiór nagrody po zakończeniu
Akcji lub wyczerpaniu zapasu nagród lub w innym dniu niż dokonanie zakupów upoważniających do
obioru nagrody.

§ 6 - NAGRODY
1. Nagrodami są gadżety w łącznej liczbie 1800 sztuk, po 200 nagród na każdy dzień trwania Akcji, tj.:
 200 nagród na dzień 6 października 2022 roku (100 szt. szklanych butelek, 50 szt. parasoli,
50 szt. toreb),
 200 nagród na dzień 7 października 2022 roku (100 szt. szklanych butelek, 50 szt. parasoli,
50 szt. toreb),
 200 nagród na dzień 8 października 2022 roku (100 szt. szklanych butelek, 50 szt. parasoli,
50 szt. toreb),
 200 nagród na dzień 10 października 2022 roku (100 szt. szklanych butelek, 50 szt. parasoli,
50 szt. toreb),
 200 nagród na dzień 11 października 2022 roku (100 szt. szklanych butelek, 50 szt. parasoli,
50 szt. toreb),

4

 200 nagród na dzień 12 października 2022 roku (100 szt. szklanych butelek, 50 szt. parasoli,
50 szt. toreb),
 200 nagród na dzień 13 października 2022 roku (100 szt. szklanych butelek, 50 szt. parasoli,
50 szt. toreb),
 200 nagród na dzień 14 października 2022 roku (100 szt. szklanych butelek, 50 szt. parasoli,
50 szt. toreb),
 200 nagród na dzień 15 października 2022 roku (100 szt. szklanych butelek, 50 szt. parasoli,
50 szt. toreb).
Nagrody będą wydawane w oparciu o unikalny kod przyznania nagrody generowany przez aplikacje
Klubu Zakopianki po skutecznej rejestracji paragonów o wartości minimum 200,00 zł (dwieście
złotych) brutto, potwierdzających dokonanie zakupów w Punktach objętych Akcją w Parku
Handlowym Zakopianka w Krakowie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, wyłącznie
w dniu dokonania zakupów uprawniających do odbioru nagrody. Zasady te dotyczą zarówno
samodzielnej rejestracji paragonów, jak również rejestracji w Punkcje Obsługi Akcji.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że pula nagród jest ograniczona i wynosi 1 800 Nagród, po 200
Nagród na każdy dzień trwania Akcji. Nagrody przeznaczone są dla pierwszych 200 (dwustu)
Uczestników, którzy w danym dniu trwania Akcji dokonają zakupów uprawniających do odbioru
Nagrody oraz dokonają skutecznej ich rejestracji w Klubie Zakopianki, samodzielnie lub w Punkcie
Obsługi Akcji. W przypadku wydania przez Organizatora puli Nagród przeznaczonych na dany dzień
trwania Akcji, realizacja Nagród w tym dniu zostaje zakończona. W przypadku niewykorzystania puli
nagród przeznaczonej na dany dzień trwania Akcji nagrody te zwiększają pulę nagród przeznaczoną
na kolejny dzień trwania Akcji. Nagrody nie wydane do zakończenia Akcji przepadają na rzecz
Organizatora.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podstawą wydania nagrody, jest wyłącznie potwierdzone
paragonem/paragonami lub rachunkiem/rachunkami (z wyłączeniem faktur VAT) dokonanie
zakupów w Punktach objętych Akcją w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie oraz dokonanie
rejestracji dowodów zakupów w aplikacji Klubu Zakopianki za pomocą urządzenia mobilnego, lub
w Punkcie Obsługi Akcji w dniu dokonania zakupów, na zasadach określonych w niniejszymi
Regulaminie.
4. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania Nagrody nie mogą żądać wymiany Nagrody na inne produkty
lub wymiany Nagrody na równowartość pieniężną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za jakość i użyteczność Nagrody.
5. Celem otrzymania Nagrody Uczestnicy zobowiązani są udokumentować oraz zarejestrować zakupy
w aplikacji Klubu Zakopianki na urządzeniu mobilnym lub w Punkcie Obsługi Akcji w dniu dokonania
zakupów. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie przez Uczestnika protokołu odbioru
Nagrody, w tym podanie niezbędnych danych osobowych. Przed odbiorem Nagrody i podpisaniem
protokołu odbioru Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest zweryfikować otrzymaną Nagrodę.
6. Podmiotem wydającym Nagrodę jest Organizator, który pełni funkcję płatnika podatku od Nagrody.
§ 7 - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy zgłaszać bezpośrednio listem
poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja - Sprzedaż premiowa „Urodzinowa Akcja
Prosale” w Parku Handlowym Zakopianka w Krakowie”, najpóźniej w terminie jednego miesiąca
(decyduje data nadania reklamacji widniejącą na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki
kurierskiej zawierającej reklamację) od dnia zakończenia Akcji.
2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez
Organizatora.
5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu
poleconego wysłanego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna w postępowaniu reklamacyjnym. Postępowanie
reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

5

§ 8 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z Regulaminem „Klub Zakopianki”. Organizator
Konkursu „URODZINOWA AKCJA PROSALE” przetwarza dane zgodnie z umową dot. powierzenia
przetwarzania danych osobowych pomiędzy:
Mall Promo Sp. z o.o., z siedzibą: 30–656 Kraków, ul. Ossowskiego 3a, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000865094, NIP: 6793206744 REGON:
387301003 a Agnieszką Mateją i Moniką Marczyk - Muszyńską prowadzącymi działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Studio 2 Biuro Promocji, z siedzibą przy ul.
Pszczelnej 36 w Krakowie, NIP: 6762111020.

§ 9 - INNE POSTANOWIENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności
organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Akcji, podwykonawcom
Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe
wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Akcji.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest
to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji oraz nie pogorszy
sytuacji Uczestników, z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestników praw do otrzymania
nagrody. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników Akcji o treści
zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy uczestnik miał możliwość zapoznania
się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Akcji lub
odstąpienia od udziału w niej.
3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji.
4. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów
o grach hazardowych i zakładach wzajemnych.
5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Akcji.
6. Interpretacja zasad i warunków określonych niniejszym regulaminem dokonana przez Organizatora
może być kwestionowana wyłącznie na drodze postępowania reklamacyjnego.

Oceń nas

* pola wymagane