Pon - Sob:
9:00 - 21:00
Niedz:
9:00 - 20:00

REGULAMIN PARKINGU I DRÓG WEWNĘTRZNYCH

W PARKU HANDLOWYM ZAKOPIANKA

 

 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu („Parking”) oraz dróg wewnętrznych („Drogi Wewnętrzne”) Parku Handlowego Zakopianka („Park Handlowy”) przez jego klientów, pracowników oraz osoby im towarzyszące („Użytkownicy”).

 

2. Podmiotem zarządzającym Parkingiem i Drogami Wewnętrznymi jest Zarządca Parku Handlowego Zakopianka („Zarządca”).

 

3. Parking jest parkingiem BEZPŁATNYM NIESTRZEŻONYM. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu Użytkownik nie zawiera z Zarządcą umowy przechowania pojazdu lub jakiejkolwiek innej umowy, która zobowiązywałaby Zarządcę do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu powstałe na terenie Parkingu lub na Drogach Wewnętrznych z winy Użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy w pojeździe pozostawione lub stanowiące jego wyposażenie.

 

4. Użytkownicy mają prawo do pozostawienia pojazdów na Parkingu wyłącznie w godzinach otwarcia Parku Handlowego.

 

5. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. Jeżeli Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu lub na Drogach Wewnętrznych w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu bądź też bezpieczeństwu Użytkowników lub innych klientów Centrum Handlowego, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty opisanej w pkt. 6, Zarządca będzie uprawniony do wezwania właściwych służb w celu odholowania takiego pojazdu - na koszt Użytkownika / właściciela pojazdu – na prowadzony w tym celu parking.

 

6. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy posiadający ważną kartę parkingową, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.03.2004r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U. Nr 67, poz. 616), umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Zarządca zastrzega sobie prawo ogrodzenia każdego z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

7. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym, w tym do stosowania się do wszelkich znaków drogowych, ustawionych na Parkingu i Drogach Wewnętrznych oraz zasad organizacji ruchu. Niezależnie od powyższego Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników obsługi i ochrony Parkingu zatrudnianych przez Zarządcę. Na całym terenie Parkingu oraz na Drogach Wewnętrznych obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.

 

8. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie Parkingu i Dróg Wewnętrznych. Niezależnie od powyższego Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie Parkingu lub Dróg Wewnętrznych. W przypadku dojścia na terenie Parkingu lub Dróg Wewnętrznych do zdarzenia, które rodziłoby jakąkolwiek odpowiedzialność Użytkownika, o której mowa powyżej, zobowiązany on będzie – przed opuszczeniem Parkingu lub Dróg Wewnętrznych - do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zarządcy lub zatrudnionych przez niego pracowników obsługi i ochrony Parkingu i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

 

9. Użytkownicy zobowiązani są do zabezpieczenia pojazdów pozostawianych na Parkingu przed dostaniem się do ich wnętrza osób trzecich oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.

 

10. Na terenie Parkingu i Dróg Wewnętrznych zabronione jest:

a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,

b) picie alkoholu,

c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

d) tankowanie pojazdów,

e) pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem,

f) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,

g) mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju,

h) prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania.

 

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności handlowej, reklamowej i promocyjnej na terenie parkingu bez zgody Zarządcy

Oceń nas

* pola wymagane